افزودنی بتن > سوپر ادمیکس > محصولات و مشخصات فنی

سوپر ادمیکس اِل(Super Admix L)

سوپر ادمیکس ال یک ماده شیمیایی فعال به مواد سیمانی است که باعث افزایش ارزش سیمانی و کاهش اندازه حجم دانه های سیمان می گردد. سوپر ادمیکس یک ماده مضاف بتن است که به عنوان یک اکسید کننده عناصر فلزی ریز عمل می کند و این مسئله باعث کاهش دانه های سیمان از 100 میکرومتر به 10 میکرومتر خواهد شد. این ماده باعث افزایش کیفیت ژل سیمانی می گردد و بتن معمولی را به بتن ویژه تبدیل می نماید. سوپر ادمیکس باعث دوام و افزایش مقاومت بتن می شود و دیگر نیازی به هیچگونه ماده مضاف دیگر نمی باشد.

pdfSuper Admix L.pdf

سوپر ادمیکس پی(Super Admix P)

سوپر ادمیکس پی یک ماده شیمیایی فعال به مواد سیمانی است که باعث افزایش ارزش سیمانی و کاهش اندازه حجم دانه های سیمان می گردد. سوپر ادمیکس یک ماده مضاف بتن است که به عنوان یک اکسید کننده عناصر فلزی ریز عمل می کند و این مسئله باعث کاهش دانه های سیمان از 100 میکرومتر به 10 میکرومتر خواهد شد. این ماده باعث افزایش کیفیت ژل سیمانی می گردد و بتن معمولی را به بتن ویژه تبدیل می نماید. سوپر ادمیکس باعث دوام و افزایش مقاومت بتن می¬شود و دیگر نیازی به هیچگونه ماده مضاف دیگر نمی باشد.

pdfSuper Admix P.pdf