نما > پلاستر رنگی نما > چارت رنگ

پلاستر رنگی نما

Color Whitish Beige- 3010

Whitish Beige3010

Color Autumn Beige- 3020

Autumn Beige3020

Color Amber- 3030

Amber3030

Color Light Yellow- 3040

Light Yellow3040

Color Golden Yellow- 3050

Golden Yellow3050

Color Winter Beige-3110

Winter Beige3110 

Color Cumin- 3120

 Cumin3120

Color Buff Tan- 3130

Buff Tan3130 

Color Eldrado Tan- 3140

Eldrado Tan3140 

Color Autumn Tan- 3150

 Autumn Tan3150

Color Terra Cotta- 3210

 Terra Cotta3210

Color Royal Peach- 3220

 Royal Peach3220

Color Roman Tile- 3230

 Roman Tile3230

Color Light Pinkn- 3240

 Light Pinkn3240

Color Plum- 3250

Plum3250 

Color Burberry- 3310

Burberry3310 

Color Brick Red- 3320

 Brick Red3320

Color Tile Red- 3330

 Tile Red3330

Color Navajo- 3340

 Navajo3340

Color Baja Red- 3350

 Baja Red3350

Color Silver- 3510

 Silver3510

Color Steel Blue- 3520

 Steel Blue3520

Color Philly Gray- 3530

 Philly Gray3530

Color Dusty Blue- 3540

 Dusty Blue3540

Color Deep Blue- 3550

 Deep Blue3550

Color Cool Gray- 3610

Cool Gray3610 

Color Gray- 3620

Gray3620 

Color Smokey Gray- 3630

 Smokey Gray3630

Color Deep Gray- 3640

 Deep Gray3640

Color Charcoal- 3650

 Charcoal3650

Color Jade Green- 3710

Jade Green3710 

Color Light Green- 3720

Light Green3720 

Color Grass Green- 3730

Grass Green3730 

Color Dusty Green- 3740

Dusty Green3740 

Color Deep Green- 3750

 Deep Green3750

Color Wood- 3810

 Wood3810

Color Autumn Brown- 3820

 Autumn Brown3820

Color Brown Stone- 3830

Brown Stone3830 

Color Dark Brown- 3840

Dark Brown3840 

Color Walnut- 3850

 Walnut3850

دانلود فایل چارت رنگ- پلاستر رنگی نماpdf.pdf