ژل میکروسیلیس پریمیوم

توضیحات:

مادهاي ترکیبی میباشد که بر پایه میکروسیلیس و مواد روانساز و نسل جدید افزودنی بتن و واترپروف و مواد ضدآب تولید گردیده است.
این ماده بر دو نوع :
-1 ژل بدون الیاف.
-2 ژل با الیاف، بنیان هاي مختلف (پلیکربوکسیلات) قابل ارائه میباشد.
مطابقت دارد. ASTMC494- و 81 BS و 1881 ASTMC1240- با استانداردهاي 05

خواص و اثرات:

– این ماده خصوصیات فوق روان کننده و میکروسیلیس را در بتن دارد.
– رفع نفوذپذیري بتن و افزایش مقاومت سایشی.
– کاهش میزان مصرف سیمان و افزایش اسلامپ بتن.
– جابجایی، نگهداري و مصرف بسیار آسان و حمل بتن در ساخت هاي طولانی.
– امکان کاهش آب اختلاط بتن نزدیک به 30 ٪ وکاهش هزینه ساخت بتن.

موارد کاربرد:

– ساخت بتنهاي پر مقاومت و واترپروف.
– بتنهاي مقاوم در برابر خوردگی محیطی (بتنریزي در جنوب کشور و اسکله سازي).
– اجراي بتن پل، مخازن آب و سد، اسکله و… .
– بتن هاي نیازمند به عایق جریان الکتریسیته.

میزان مصرف:

میزان مصرف به وسیله آزمونهاي کارگاهی بسته به نوع سیمان و اسلامپ و مقاومت نهایی بتن مشخص می گردد. اما در شرایط معمولی
میزان 2 الی 3 درصد وزن سیمان خواهد بود.

روش مصرف:

را می توان پس از اختلاط کامل به بتن اضافه و یا در آب بتن حل نمود و سپس به اجزا خشک بتن اضافه نمود. P-M-S-A ژل
0 الی / در محدوده 35 W/C توضیح : به هنگام استفاده از این ماده از نسبت آب به سیمان به میزان 14 ٪ الی 35 ٪ کاسته شود و نسبت
0/4 اعمال گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

1/4 gr/cm وزن مخصوص : 3
یون کلر : ندارد
حالت فیزیکی : ژل
رنگ : خاکستري مایل به قهوه اي
حدود 7 الی 8 : P-H
قابلیت انحلال: در آب

مدت و شرایط نگهداري:

یک سال در بستهبندي اولیه در دماي 5 الی 25 درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداري نمود.

نوع بسته بندي:

سطل 25 کیلوگرم
ژل میکروسیلیس پریمیوم پودري
(P-M-S-A-P)
لازم به ذکر است این ماده علاوه بر خصوصیات (ژل میکروسیلیس مایع) داراي مزایاي ذیل میباشد.

خواص و اثرات:

– کاهش هزینه حمل و نقل نسبت به ژل میکروسیلیس مایع.
– کاهش فضاي انبارداري و سهولت انبارداري پاکت نسبت به سطل.
% – کاهش میزان مصرف در طرح اختلاط به میزان 50
– امکان آسانتر طرح اختلاط مدیران فنی.

ژل میکروسیلیس پریمیومpdf.pdf