پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A

پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال  Silikal MMA-A

پوشش Silikal MMA-A مناسب برای کف محیط های خشک و مرطوبی که به ضخامت کم و سطحی یکپارچه نیاز دارد.

پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A پوششی نازک و بسیار مقاوم است.

در سیستم پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A ضخامت لایه پوششی نازک می باشد و برای محیط هایی که فشارهای کم دارند مناسب است.

پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A نیازمند بسترسازی صاف و بدون پستی و بلندی می باشد. به علت ضخامت کم (1 الی 2 میلی متر) این روش مناسب ترافیک های کم تا متوسط می باشد.

در صورتیکه تنش های بیشتری به کف سازی وارد گردد مثلاً چنگال لیفتراک، عبور و مرور کامیون ، بهتر است top coat ضخیم تری در این روش استفاده گردد.

پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A

> توضیحات
پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A

پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A بسترهای قابل اجرا روش های اجرا
 رزین پایه مصرفی Silikal RU727 بتن تک رنگ
پوشش نازک – محیط های خشک و مرطوب مواد سیمانی  همراه با پولک های رنگی
ضخامت اجرا بین 1 الی 2 میلیمتر  آسفالت  همراه با شن های رنگی
مقاوم در برابر لغزش فلز
پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A
موارد استفاده پوشش کف با ضخامت کم سیلیکال Silikal MMA-A
پیاده روها
راهروها
محیط های داخلی ( اداری ، مسکونی )
پارکینگ ها
پارک ها
Main Coat Priming Substrate
(Silikal RU727 + Filler QM (rollable Silikal RU 727 Concrete
(concrete, cement screed, asphalt) Cement screed
Asphalt
(Si­li­kal RU 727 + adhesion promotor Ad­di­tiv M (tiles Metal
Colour Concept Decorations
to Colour Concept Pig­ment­ed smooth
Coloured flakes smooth
Pig­ment­ed non-slip
Coloured quarzt non-slip
Coloured flakes slight­ly non-slip