پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B

پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B

پوشش Silikal MMA-B
مناسب برای کف محیط های با فشار مکانیکی بالا و یا محیط های مرطوب و خیس مثل آشپزخانه های صنعتی ، اتاق های تمیز و
محیط های با بار شیمیایی بالا است.

پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B مقاوم در برابر لغزش از جمله آب ، روغن و مواد شوینده است.

پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B در صنایع غذائی استفاده می شود. در صنایع غذائی کف های صنعتی مرطوب و خیس غیر قابل اجتناب هستند. با انتخاب این سیستم و  خواص ویژه آن از قبیل کف های ضد لغزش در  مقابل آب، روغن و مواد شوینده می توانید تمامی موارد مورد نظر را تامین نمائید. ضخامت پیشنهادی کل در این روش 4 الی 6 میلی متر است.

پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B

> توضیحات
پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B

پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B بسترهای قابل اجرا روش های اجرا
 رزین پایه مصرفی Silikal R62/61 بتن تک رنگ
پوشش خود تراز مواد سیمانی  همراه با پولک های رنگی
ضخامت اجرا 4 الی 6 میلیمتر سرامیک  همراه با شن های رنگی
مقاوم در برابر لغزش
پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B
پوشش کف محیط های مرطوب و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-B
محیط های با فشار مکانیکی بالا
محیط های مرطوب و خشک
آشپزخانه های صنعتی
محیط های با بار شیمیایی بالا
اتاق های تمیز
Main Coat Priming Substrate
Si­likal R 62/SV ap­prox. 1-2 mm (mod­er­ate stress­es) Silikal R 51 Concrete
  Si­likal R62/SV ap­prox. 3-4 mm (e.g. fork lift trucks and heavy rolling traf­fic) (concrete, cement screed) Cement screed
 Si­li­kal RU 727 (Asphalt) Asphalt
Si­li­kal RU 727 + adhesion promotor Ad­di­tiv M (tiles) Metal
Colour Concept Additional Item Decorations
to Colour Concept  Scratch slur­ry with Si­likal RV 368 Pig­ment­ed smooth
Coloured flakes slight­ly
non-slip
Coloured flakes smooth