پوشش کف محیط های با ترافیک بالا ، سردخانه و فضاهای خارجی سیلیکال Silikal MMA-D

پوشش کف محیط های با ترافیک بالا ، سردخانه ها و فضاهای خارجی سیلیکال Silikal MMA-D

پوشش کف محیط های با ترافیک بالا سیلیکال Silikal MMA-D
مناسب برای کف محیط هایی که فشار فیزیکی بالا و یا سردخانه ها و فضاهای باز که اختلاف دما شدیدی وجود دارد است.

پوشش کف محیط های با ترافیک بالا سیلیکال Silikal MMA-D جهت کف سازی محیط هایی که ضربه، سرمای زیاد یا محیط های درونی یا خارجی در معرض تغییرات دمائی سریع هستند، استفاده و پوشش Silikal RV368 توصیه می گردد.

Silikal RV368 رزینی برای استفاده در شرایط بارگذاری یا تغییر است دمائی ویژه طراحی گردیده است بطوریکه علاوه بر مقاومت در مقابل ضربه ، الاستیسیته لازم را نیز دارا باشد.

ضخامت این روش به جذب ضربه کمک می کند.

ضخامت پیشنهادی کل در این روش 5 الی 7 میلی متر است.

پوشش کف محیط های با ترافیک بالا سیلیکال Silikal MMA-D

> توضیحات
پوشش کف محیط های با ترافیک بالا ، سردخانه ها و فضاهای خارجی سیلیکال Silikal MMA-D

  سیستم سیلیکال Silikal D – مناسب کف سازی برای محیط های با تردد بالا ، سردخانه ها و محیط های خارجی

پوشش کف محیط های با ترافیک بالا ، سردخانه ها و فضاهای خارجی سیلیکال Silikal MMA-D بسترهای قابل اجرا روش های اجرا
 رزین پایه مصرفی Silikal RV368 بتن تک رنگ
پوشش خود تراز مواد سیمانی  همراه با شن های رنگی
ضخامت اجرا 5 الی 7 میلی متر آسفالت
مقاوم در برابر لغزش فلز
سرامیک
پوشش کف محیط های با ترافیک بالا سیلیکال Silikal MMA-D
پوشش کف محیط های با ترافیک بالا ، سردخانه ها و فضاهای خارجی سیلیکال Silikal MMA-D
کف سازی اتاق های سرد ، کف سازی سردخانه صنعتی ، کف سازی یخچال صنعتی
کف سازی فضاهای باز
کف سازی مکان های با بار ترافیکی بالا (باراندازها)
Main Coat Priming Substrate
Silikal RV 368/SL ap­prox. 2-4 mm Silikal R 51 Concrete
Si­likal RV 368/SL ap­prox. 4-7 mm (concrete, cement screed) Cement screed
Si­li­kal RU 727 (Asphalt) Asphalt (indoors)
Si­li­kal RU 727 + adhesion promotor Ad­di­tiv M (tiles, metal) Ceramic tiles
Metal
Colour Concept Additional Item Decorations
to Colour Concept Flexible membrane with Silikal RV 368 Pig­ment­ed smooth
 Scratch slur­ry with Si­likal RV 368 Coloured flakes smooth
Pig­ment­ed non-slip
Coloured quartz non-slip