رنگ ها و طرح های پوشش کف سیلیکال (Silikal Color chart)

شن های تک رنگ پوشش کف سیلیکال (Silikal Quarts Color chart)

Silikal FS filler, ultramarine blue

Silikal FS filler, ochre yellow

Silikal FS filler, light grey

Silikal FS filler, silver grey

Silikal FS filler, black

Silikal FS filler, oxide red

Silikal FS filler, dark green

شن های ترکیبی پوشش کف سیلیکال (Silikal Quarts Color chart)

Silikal Filler CQ No 5

Silikal Filler CQ No 4

Silikal Filler CQ No 3

Silikal Filler CQ No2

Silikal Filler CQ No 1

Silikal Filler CQ No 10

Silikal Filler CQ No 9

Silikal Filler CQ No 8

Silikal Filler CQ No 7

Silikal Filler CQ No 6

Silikal Filler CQ No 12

Silikal Filler CQ No 11

تک رنگ پوشش کف سیلیکال (Silikal Mono Color chart)

Silikal KF 5

Silikal KF 4

Silikal KF 3

Silikal KF 2

Silikal KF 1

Silikal KF 12

Silikal KF 11

Silikal KF 10

Silikal KF 8

Silikal KF 6

Silikal KF 17

Silikal KF 16

Silikal KF 15

Silikal KF 14

Silikal KF 13

Silikal KF 23

Silikal KF 21

Silikal KF 20

Silikal KF 19

Silikal KF 18

Silikal KF 30

Silikal KF 26

Silikal KF 25

Silikal KF 24

کاتالوگ سیلیکال

دانلود pdf/ مشاهده