مایع نانو نفوذگر کریستال شونده

توضیحات:
مایعی حاوي ترکیبات سیلیکاتی نانو ذرات سیلیکون دي اکسید و پلیمرهاي مخصوص جهت نفوذ هر چه بیشتر به بتن هاي قدیمی، آب گریز
نمودن سطح نمناك و اختلاط با بتن تازه با قابلیت مقاومت در مقابل فشار مثبت و منفی است.
عملکرد تمامی سیلرهاي حاوي سیلیکون دي اکساید آمورف مشابه بوده و بدین صورت است که با آهک آزاد موجود در بتن واکنش می دهد و
آن ها را کریستال می نماید همچنین این واکنش موجب بهبود کیفیت سطح و جذب آب کمتري میگردد.
لازم به توضیح است که بعلت وجود نانو ذرات در این محصول علاوه بر نفوذ بیشتر، واکنش گستردهتري نیز صورت میگیرد. همچنین بعلت اندازه
کوچک ذرات، لوله هاي موئین بتن نیز بسته می شوند.

مایع نانو نفوذگر کریستال شوندهpdf.pdf