کف صنعتی > ترمیم کننده صنعتی 800 > محصولات و مشخصات فنی

ترمیم کننده صنعتی 800

ترمیم کننده صنعتی 800 جهت ترمیم ترک خوردگی ها، حفره ها، زیرسازی، چاله ها، آسیب های سطحی بتن و کفسازی ها، اسکله ها، دیوارها و ستون ها بر پایه سیمان، پلی مر و مواد معدنی بدون جمع شدگی می باشد.
pdfترمیم کننده صنعتی 800.pdf