چارت رنگ کف دکوراتیو بتن سنگ – بتن منقش

سخت کننده رنگی (Color Hardener 100)

Color Whitish Beige- 3010

Whitish Beige
3010

Color Autumn Beige- 3020

Autumn Beige
3020

Color Amber- 3030

Amber
3030

Color Light Yellow- 3040

Light Yellow
3040

Color Golden Yellow- 3050

Golden Yellow
3050

Color Winter Beige-3110

Winter Beige
3110 

Color Cumin- 3120

 Cumin
3120

Color Buff Tan- 3130

Buff Tan
3130 

Color Eldrado Tan- 3140

Eldrado Tan
3140 

Color Autumn Tan- 3150

 Autumn Tan
3150

Color Terra Cotta- 3210

 Terra Cotta
3210

Color Royal Peach- 3220

 Royal Peach
3220

Color Roman Tile- 3230

 Roman Tile
3230

Color Light Pinkn- 3240

 Light Pinkn
3240

Color Plum- 3250

Plum
3250 

Color Burberry- 3310

Burberry
3310 

Color Brick Red- 3320

 Brick Red
3320

Color Tile Red- 3330

 Tile Red
3330

Color Navajo- 3340

 Navajo
3340

Color Baja Red- 3350

 Baja Red
3350

Color Silver- 3510

 Silver
3510

Color Steel Blue- 3520

 Steel Blue
3520

Color Philly Gray- 3530

 Philly Gray
3530

Color Dusty Blue- 3540

 Dusty Blue
3540

Color Deep Blue- 3550

 Deep Blue
3550

Color Cool Gray- 3610

Cool Gray
3610 

Color Gray- 3620

Gray
3620 

Color Smokey Gray- 3630

 Smokey Gray
3630

Color Deep Gray- 3640

 Deep Gray
3640

Color Charcoal- 3650

 Charcoal
3650

Color Jade Green- 3710

Jade Green
3710 

Color Light Green- 3720

Light Green
3720 

Color Grass Green- 3730

Grass Green
3730 

Color Dusty Green- 3740

Dusty Green
3740 

Color Deep Green- 3750

 Deep Green
3750

Color Wood- 3810

 Wood
3810

Color Autumn Brown- 3820

 Autumn Brown
3820

Color Brown Stone- 3830

Brown Stone
3830 

Color Dark Brown- 3840

Dark Brown
3840 

Color Walnut- 3850

 Walnut
3850

کاتالوگ رنگ

دانلود pdf/ مشاهده